O wellness všeobecne

Happiness, fitness, wellness – slová vyjadrujúce stav nášho tela, našej mysle či duše. Cítim sa šťastný, cítim sa fit, cítim sa well, teda cítim sa dobre. Tieto stavy získavame, či už vlastným pričinením alebo vôbec, snažíme sa ich udržať čo najdlhšie, prajeme si v nich zotrvávať. Stály stav si predstavujeme ako nirvánu. V našej spoločnosti, s rodinou, s prácou, s dennými povinnosťami i radosťami, bez ktorých by sme si náš život nebol už taký, aký ho chceme, je možnosť dlhodobého zotrvania v nirváne nemožná. Wellness je cesta , postup, prístup, ktorý sme zaujali k sebe a k okoliu. Wellness je filozofia, pre ktorú sa slobodne rozhodneme a ktorú budeme vyznávať. Je to pojem komplexný, ktorý snáď zahrňuje všetky oblasti nášho života. Je to holistický pohľad na kvalitu nášho stravovania, nášho vzťahu k prírode, k našim zvykom a stereotypom voči nám samým a v komunikácii s druhými, pohľad na starostlivosť, ktorú venujeme nášmu telu a nášmu osobnému rastu.Naša optimálna skladba wellness:

  • 10% pohybovej činnosti
  • 10% zdravej výživy
  • 20 % starostlivosti o telo
  • 20 % mentálneho rozvoja
  • 20 % komunikácie, vzťahov, emócií, citov
  • 10 % duchovného rozvoja
  • 10 % kontaktu s prírodou

 

Etymológia slova

Výraz wellness bol po prvýkrát použitý v roku 1654 v monografii sira A. Johnsona ako „wealnesse“ a bol definovaný v oxfordskom anglickom slovníku slovom „dobré zdravie“, dobrý zdravotný stav. Dr. Halbert L. Dunn, americký lekár, zavádza v 60. rokoch minulého storočia nové slovo wellness z well-being (dobré bytie) a fitness či hapiness. Popísal ho ako disciplinovanú oddanosť v snahe o osobnú dokonalosť a ako životný štýl orientovaný na dosiahnutie povzneseného fyzického stavu a psychickej pohody. Z jeho teórie vyšla v 80. rokoch myšlienka na založenie National Wellness Institute, ktorý podporoval rozvoj zdravého spôsobu života, ponúkal informácie pre verejnosť a služby podporujúce osobný a odborný rast pracovníkov v oblasti wellness.

 

Wellness je trend

Žiaden iný trend neexpandoval do medzinárodného turistického ruchu tak rýchlo ako práve wellness. Európa je známa predovšetkým kúpeľnou liečbou a kúpeľnými hotelmi. V posledných dvoch desaťročiach sa k tradičnej kúpeľnej liečbe postupne pridávali pobyty zamerané na prevenciu, relax a upevnenie zdravia. Zmena životného štýlu, vysoké pracovné nasadenie a nekončiaci stres si doslova vynútili potrebu aktívneho oddychu.

Top